Deklaracja dostępności strony internetowej BIP

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem https://biblioteka.wolomin.pl/bip. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2013.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.10.2020.
Deklarację sporządzono dnia 18.03.2021.

Dane teleadresowe jednostki:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 32
Tel. 22 776 29 53,
519 723 455 (możliwość kontaktu SMS)
kontakt@biblioteka.wolomin.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego:

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 12.00–19.00,
w środę w godzinach 9.00–16.00,
w sobotę w godzinach 9.00–14.00
pod numerem telefonu 22 776 29 53 lub 519 723 455 z możliwością kontaktu SMS.

Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 79,92%.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opublikował(a): Jan Bartnik

Ostatnia zmiana: