Informacje niepublikowane w BIP

Treść ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią:
– informacje niejawne,
– ochronna innych tajemnic ustawowo chronionych,
– prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
– uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
– wglądu do dokumentów urzędowych,
– dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
– ogłoszenie poprzez internetowy Biuletyn Informacji Publicznej,
– udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
– wyłożenie do wglądu w powszechnie dostępnym miejscu.

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
Podmiot udostępniający informację jest zobowiązany do umożliwienia jej skopiowania, wydrukowania, przesłania lub przeniesienia na powszechnie używanych nośnika informacji.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać pod adresem biblioteki:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
ul. Wileńska 32
05-200 Wołomin
e-mail: dyrektor@biblioteka.wolomin.pl

Opublikował(a): Jan Bartnik

Ostatnia zmiana: