Deklaracja dostępności

Deklarację sporządzono dnia 21.10.2020.

Dostępność strony internetowej i stanowisk komputerowych

Do pobrania:

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem https://biblioteka.wolomin.pl. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Data publikacji strony internetowej: 26.04.2007.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.10.2020.

Dane teleadresowe jednostki:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 32
Tel. 22 776 29 53,
519 723 455 (możliwość kontaktu SMS)
kontakt@biblioteka.wolomin.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego:

 • w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 12.00–19.00,
 • w środę w godzinach 9.00–16.00,
 • w sobotę w godzinach 9.00–14.00

pod numerem telefonu 22 776 29 53 lub 519 723 455 z możliwością kontaktu SMS.

Wszystkie stanowiska komputerowe udostępniane czytelnikom wyposażono w aplikację czytnika ekranu (ang. screen reader). W bibliotece głównej (ul. Wileńska 32) do dyspozycji czytelników jest klawiatura z powiększonymi klawiszami. Zainstalowany system operacyjny pozwala na uruchomienie wbudowanych ułatwień dostępu dla użytkownika.

Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 100%.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
biblioteka główna

 1. Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 32, tel. 22 776 29 53 lub 519 723 455.
 2. Otoczenie przed budynkiem:
  1. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację świetlną.
  2. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku nie zastosowano sygnalizacji dźwiękowej.
  3. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe.
  4. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią jest zmiana faktury nawierzchni.
  5. Wyznaczone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
  6. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się blisko wejścia do budynku.
 3. Wejście do budynku:
  1. Przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej (brak różnicy poziomów, winda).
  2. Dojście do budynku ma szerokość min. 1,5 m.
  3. Przy wejściu do budynku nie znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami).
  4. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
  5. Schody wyposażone są w poręcze; brak poręczy od strony ściany.
  6. Poręcze przy schodach, przed ich początkiem i na końcu nie są przedłużone o 30cm.
  7. Schody nie są oznaczone kontrastowo.
  8. Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m; w drzwiach brak jest progu.
  9. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
  10. Dopuszcza się wejście do obiektu z psem przewodnikiem (treść zarządzenia).
 4. Ciągi komunikacyjne w budynku – recepcja/punkt informacyjny
  1. W budynku nie znajduje się recepcja/punkt informacyjny.
 5. Ciągi komunikacyjne w budynku – I piętro (wypożyczalnie dla dorosłych, dzieci i młodzieży, czytelnia multimedialna, kadry, księgowość, dyrekcja)
  1. Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m).
  2. W ramach jednej kondygnacji budynku brak jest zmian poziomów.
  3. Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg nie mają właściwości antypoślizgowych.
  4. Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m).
  5. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
  6. Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
  7. Framugi drzwi oraz drzwi nie są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
  8. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane w widoczny sposób
  9. Klamek nie można obsługiwać jedna ręką lub wymagają mocnego ściskania i chwytania.
  10. Drzwi na kondygnacji nie mają progów.
  11. Dywany i wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.
  12. Brzegi elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), mogą znajdować się dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.
  13. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
  14. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich (obniżona lada do wysokości max. 0,8 m).
  15. Na kondygnacji znajduje się toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  16. Toaleta posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.
  17. Toaleta nie jest wyposażona w pochwyty po obu stronach toalety lub umywalki.
  18. Toaleta nie jest wyposażona w umywalkę niskosyfonową.
  19. Toaleta nie jest wyposażona w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem.
  20. Toaleta nie jest wyposażona w instalację alarmową.
 6. Ciągi komunikacyjne w budynku – III piętro (sala konferencyjna)
  1. Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m.
  2. W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów.
  3. Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg nie mają właściwości antypoślizgowych.
  4. Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m).
  5. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
  6. Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
  7. Framugi drzwi oraz drzwi nie są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
  8. Klamek nie można obsługiwać jedna ręką lub wymagają mocnego ściskania i chwytania.
  9. Drzwi na kondygnacji nie mają progów.
  10. Brzegi pojedynczych elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), znajdują się dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.
  11. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
  12. Na kondygnacji znajduje się toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  13. Toaleta posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.
  14. Toaleta wyposażona jest w pochwyty po obu stronach toalety i po jednej stronie umywalki.
  15. Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskosyfonową.
  16. Toaleta nie jest wyposażona w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem.
  17. Toaleta nie jest wyposażona w instalację alarmową.
 7. Ciągi komunikacyjne w budynku – winda
  1. Budynek jest wyposażony w windę.
  2. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 m.
  3. Dźwig jest częściowo przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych:
  4. Winda zawiera zewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8–1,2 m od posadzki.
  5. Winda nie dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu windy (która winda przyjechała, oraz w którą zmierza stronę)
  6. Winda nie dysponuje sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi
  7. Winda nie dysponuje sygnalizacją dźwiękową przyjazdu windy, (która winda przyjechała, oraz w którą zmierza stronę)
  8. Wewnętrzny panel sterujący jest umieszczony na wysokości 0,8–1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny.
  9. Panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych oraz nie jest wyposażony w informację głosową mówiącą na którym piętrze winda się zatrzymała.
  10. W kabinie windy powyżej panelu sterującego lub nad drzwiami windy nie jest umieszczony wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda.
  11. Przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie i dotykowo.
  12. Drzwi windy nie otwierają się i zamykają automatycznie.
  13. Drzwi windy nie są wyposażone w system zatrzymujący ich zamykanie jeżeli jakikolwiek przedmiot/osoba przeszkodzą w ich zamknięciu.
  14. Winda ma szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m.
  15. Winda jest wyposażona w poręcze po jednej stronach kabiny.
  16. Na ścianie windy przeciwnej do drzwi wejściowych nie jest umieszczone lustro.
  17. Drzwi windy mają szerokość przynajmniej 0,9 m.
 8. Dostęp do informacji (w tym system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna)
  1. Na poszczególnych kondygnacjach nie są umieszczone czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami jak i windą.
  2. Informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża czcionka; nie wszędzie zastosowano czcionkę bezszeryfową).
  3. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
  4. Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego.
  5. W przestrzeni budynku nie zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
  6. Brzeg tablic informacyjnych wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie odstaje od płaszczyzny ściany więcej niż 10 cm.
  7. W budynku nie zastosowano bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego.
  8. W budynku nie znajdują się pomieszczenia wyposażone w urządzenia wspomagające słuch.
  9. W budynku nie zastosowano oznaczeń dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub system wypukłych znaków.
  10. Istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów.
  11. W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
  12. W budynku nie znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.
 9. W związku z ograniczeniami dostępności architektonicznej istnieje możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy bibliotekarza, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 22 776 29 53, 519 723 455. Przypominamy również o możliwości skorzystania z usługi Pogotowia Bibliotecznego.

Dostępność architektoniczna:
filia osiedle Niepodległości

 1. Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 22 776 30 28.
 2. Otoczenie przed budynkiem:
  1. W okolicy brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście do budynku:
  1. Wejście wyposażono w pochylnię przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Dojście do budynku ma szerokość min. 1,5 m.
  3. Przy wejściu do budynku nie znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami).
  4. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
  5. Schody wyposażone są w poręcze po obu stronach.
  6. Poręcze przy schodach, przed ich początkiem i na końcu nie są przedłużone o 30cm.
  7. Schody nie są oznaczone kontrastowo.
  8. Drzwi wejściowe nie mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m lub w drzwiach znajduje się próg.
  9. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
  10. Dopuszcza się wejście do obiektu z psem przewodnikiem (treść zarządzenia).
 4. Ciągi komunikacyjne w budynku – recepcja/punkt informacyjny
  1. W budynku nie znajduje się recepcja/punkt informacyjny.
 5. Ciągi komunikacyjne w budynku – I piętro (wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży)
  1. Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m).
  2. W ramach jednej kondygnacji budynku brak jest zmian poziomów.
  3. Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg nie mają właściwości antypoślizgowych.
  4. Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) mogą utrudniać poruszanie się po korytarzach i mogą zawężać wymaganą szerokość korytarza (1,2 m).
  5. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
  6. Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
  7. Framugi drzwi oraz drzwi nie są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
  8. Klamek nie można obsługiwać jedna ręką lub wymagają mocnego ściskania i chwytania.
  9. Drzwi na kondygnacji nie mają progów.
  10. Niektóre dywany i wykładziny podłogowe nie są na stałe przymocowane do podłoża.
  11. Brzegi elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), mogą znajdować się dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.
  12. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń nie oświetla równomiernie całej ich powierzchni.
  13. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich (obniżona lada do wysokości max. 0,8 m).
  14. Na kondygnacji nie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Dostęp do informacji (w tym system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna)
  1. Informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża czcionka; nie wszędzie zastosowano czcionkę bezszeryfową).
  2. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
  3. Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego.
  4. W przestrzeni budynku nie zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
  5. Brzeg tablic informacyjnych wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie odstaje od płaszczyzny ściany więcej niż 10 cm.
  6. W budynku nie zastosowano bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego.
  7. W budynku nie znajdują się pomieszczenia wyposażone w urządzenia wspomagające słuch.
  8. W budynku nie zastosowano oznaczeń dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub system wypukłych znaków.
  9. Nie istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów.
  10. W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
  11. W budynku nie znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.
 7. W związku z ograniczeniami dostępności architektonicznej istnieje możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy bibliotekarza, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 22 776 30 28. Przypominamy również o możliwości skorzystania z usługi Pogotowia Bibliotecznego.

Dostępność architektoniczna:
filia Ossów

 1. Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, 05-200 Ossów, ul. Matarewicza 148, tel. 519 723 730.
 2. Otoczenie przed budynkiem:
  1. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku nie zastosowano sygnalizacji świetlnej.
  2. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku nie zastosowano sygnalizacji dźwiękowej.
  3. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku nie zastosowano ramp krawężnikowych.
  4. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią brak zmiany faktury nawierzchni.
  5. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
  6. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się blisko wejścia do budynku.
 3. Wejście do budynku:
  1. Wejście zapewnia dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej (kondygnacja na poziomie gruntu).
  2. Dojście do budynku ma szerokość min. 1,5 m.
  3. Przy wejściu do budynku nie znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami).
  4. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
  5. Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m; próg w drzwiach jest nie większy niż 2 cm.
  6. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
  7. Dopuszcza się wejście do obiektu z psem przewodnikiem (treść zarządzenia).
 4. Ciągi komunikacyjne w budynku – recepcja/punkt informacyjny
  1. W budynku znajduje się recepcja/punkt informacyjny.
  2. Recepcja/punkt informacyjny jest zlokalizowany w pobliżu wejścia.
  3. Recepcja/punkt informacyjny nie jest wyróżniona przez elementy architektury, rożne materiały lub wizualny kontrast.
  4. Dojście do recepcji/punktu informacyjnego nie jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze.
  5. Lada recepcji/punktu informacyjnego na odcinku przynajmniej 0,9 m jest obniżona do wysokości max. 0,8 m.
  6. Osoba w recepcji/informacji jest widoczna.
  7. Recepcja/punkt informacyjny nie jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.
 5. Ciągi komunikacyjne w budynku – parter (wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży)
  1. Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m).
  2. W ramach jednej kondygnacji budynku brak jest zmian poziomów.
  3. Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg nie mają właściwości antypoślizgowych.
  4. Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m).
  5. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
  6. Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
  7. Framugi drzwi oraz drzwi nie są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
  8. Klamki nie można obsługiwać jedna ręką lub wymaga mocnego ściskania i chwytania.
  9. Drzwi w budynku nie mają progów.
  10. Dywany i wykładziny podłogowe nie są na stałe przymocowane do podłoża.
  11. Brzegi elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), mogą znajdować się dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.
  12. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
  13. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich (obniżona lada do wysokości max. 0,8 m).
  14. Na kondygnacji znajduje się toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  15. Toaleta posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.
  16. Toaleta nie jest wyposażona w pochwyty po obu stronach toalety i umywalki.
  17. Toaleta nie jest wyposażona w umywalkę niskosyfonową.
  18. Toaleta nie jest wyposażona w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem.
  19. Toaleta nie jest wyposażona w instalację alarmową.
 6. Dostęp do informacji (w tym system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna)
  1. Informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża czcionka; nie wszędzie zastosowano czcionkę bezszeryfową).
  2. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
  3. Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego.
  4. W przestrzeni budynku nie zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
  5. Brzeg tablic informacyjnych wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie odstaje od płaszczyzny ściany więcej niż 10 cm.
  6. W budynku nie zastosowano bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego.
  7. W budynku nie znajdują się pomieszczenia wyposażone w urządzenia wspomagające słuch.
  8. W budynku nie zastosowano oznaczeń dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub system wypukłych znaków.
  9. Istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów.
  10. W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
  11. W budynku nie znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.
 7. W związku z ograniczeniami dostępności architektonicznej istnieje możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy bibliotekarza, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 519 723 730. Przypominamy również o możliwości skorzystania z usługi Pogotowia Bibliotecznego.

Dostępność architektoniczna:
filia Zagościniec

 1. Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. 100-lecia 41, tel. 503 417 070.
 2. Otoczenie przed budynkiem:
  1. Nie są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście do budynku:
  1. Wejście nie zapewnia dostępu do budynku osobie niepełnosprawnej (ciasna klatka schodowa, brak windy/podjazdu/pochylni).
  2. Dojście do budynku ma szerokość min. 1,5 m.
  3. Przy wejściu do budynku nie znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami).
  4. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
  5. Schody nie są wyposażone w poręcze.
  6. Schody nie są oznaczone kontrastowo.
  7. Drzwi wejściowe nie mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m.
  8. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
  9. Dopuszcza się wejście do obiektu z psem przewodnikiem (treść zarządzenia).
 4. Ciągi komunikacyjne w budynku – recepcja/punkt informacyjny
  1. W budynku nie znajduje się recepcja/punkt informacyjny.
 5. Ciągi komunikacyjne w budynku – I piętro (wypożyczalnie dla dorosłych, dzieci i młodzieży)
  1. Korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m).
  2. W ramach jednej kondygnacji budynku brak jest zmian poziomów.
  3. Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg nie mają właściwości antypoślizgowych.
  4. Meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) mogą utrudniać poruszanie się po korytarzach i zawężać wymaganą szerokość korytarza (1,2 m).
  5. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
  6. Drzwi wewnętrzne nie mają co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
  7. Framugi drzwi oraz drzwi nie są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
  8. Klamek nie można obsługiwać jedna ręką lub wymagają mocnego ściskania i chwytania.
  9. Drzwi w budynkach nie mają progów.
  10. Dywany i wykładziny podłogowe nie są na stałe przymocowane do podłoża.
  11. Brzegi elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), mogą znajdować się dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.
  12. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
  13. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich (obniżona lada do wysokości max. 0,8 m).
  14. Na kondygnacji nie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  15. Toaleta nie posiada powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m lub 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.
  16. Toaleta nie jest wyposażona w pochwyty po obu stronach toalety i umywalki.
  17. Toaleta nie jest wyposażona w umywalkę niskosyfonową.
  18. Toaleta nie jest wyposażona w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem.
  19. Toaleta nie jest wyposażona w instalację alarmową.
 6. Dostęp do informacji (w tym system powiadamiania alarmowego, droga ewakuacyjna)
  1. Na poszczególnych kondygnacjach nie są umieszczone czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami.
  2. Informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża czcionka; nie wszędzie zastosowano czcionkę bezszeryfową).
  3. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
  4. Miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia światła dziennego jak i sztucznego.
  5. W przestrzeni budynku nie zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
  6. Brzeg tablic informacyjnych wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie odstaje od płaszczyzny ściany więcej niż 10 cm.
  7. W budynku nie zastosowano bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego.
  8. W budynku nie znajdują się pomieszczenia wyposażone w urządzenia wspomagające słuch.
  9. W budynku nie zastosowano oznaczeń dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub system wypukłych znaków.
  10. Informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów nie jest czytelna.
  11. W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
  12. W budynku nie znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.
 7. W związku z ograniczeniami dostępności architektonicznej istnieje możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy bibliotekarza, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 503 417 070. Przypominamy również o możliwości skorzystania z usługi Pogotowia Bibliotecznego.