Literacki Budżet Obywatelski 2022

  Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

  Regulamin akcji „Literacki Budżet Obywatelski” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

  Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, zwana dalej Biblioteką.

  2. Akcja skierowana jest do mieszkańców gminy Wołomin, zwanych w dalszej części regulaminu Mieszkańcami.

  3. Akcja ma na celu włączenie Mieszkańców w wybór nowości książkowych, w tym książek mówionych (audiobooków), które powiększą księgozbiór Biblioteki.

  4. Organizator dokona zakupu nowości książkowych z dotacji celowej, przyznanej przez Bibliotekę Narodową w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, na łączną kwotę nieprzekraczającą 22777 złotych brutto.

  Warunki zgłaszania:

  1. Jeden Mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 10 propozycji nowości książkowych dla każdej placówki Biblioteki. Przez nowość książkową należy rozumieć tytuły nieznajdujące się w księgozbiorze Biblioteki Głównej, bądź filii, dla której Mieszkaniec zgłasza propozycje. Stan księgozbioru Biblioteki Głównej oraz jej filii można sprawdzić w katalogu online na stronie internetowej Biblioteki: biblioteka.wolomin.pl.

  2. Wyjątkowo dopuszcza się zgłaszanie tytułów będących w księgozbiorze, jeśli: zgłoszenie dotyczy nowszego wydania, zmieniającego w istotny sposób treść tytułu (np. w przypadku tytułów popularnonaukowych) lub liczba osób oczekujących na tytuł w kolejce zamówień jest znacząca, a tytuł nie jest dostępny bez kolejki w innej filii lub Bibliotece Głównej

  3. Mieszkaniec może zgłosić swoje propozycje dla jednej z czterech placówek Biblioteki:

  • Wołomin, ul. Wileńska 32;
  • Wołomin, Os. Niepodległości, ul. Kazimierza Wielkiego 1;
  • Ossów, ul. Matarewicza 148;
  • Zagościniec, ul. 100-lecia 41.

  4. Zgłaszane propozycje muszą być zgodne z § 6 pkt. 5, Regulaminu Programu Biblioteki Narodowej. Zakup nowości wydawniczych:

  „Środki […] nie mogą zostać przeznaczone na zakup podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik”.

  5. Propozycje nowości książkowych można składać do 14.11.2022 r. za pośrednictwem Formularza on-line. Propozycje złożone po tym terminie, bądź w inny sposób niż za pośrednictwem Formularza nie będą rozpatrywane.

  6. Zgłoszone propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję, w której skład wejdzie Dyrektor Biblioteki wraz z kierownikami. Na tej podstawie zostanie ułożona lista zakupu nowości książkowych.

  Postanowienia końcowe:

  1. Organizator akcji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

  2. Uczestnik akcji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w Formularzu danych osobowych, w celu związanym z weryfikacją zgłoszeń. Administratorem podanych danych jest Biblioteka. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia akcji i nie będą nikomu udostępniane. Uczestnik posiada m. in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz – w każdym momencie – cofnięcia zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera §7 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług miejskiej biblioteki publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, a uczestnik potwierdza zaznajomienie się z jego treścią. W razie wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych: iod@biblioteka.wolomin.pl.

  3. Zgłoszenie propozycji i wypełnienie wszystkich warunków akcji jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

  4. Informacji dotyczących akcji udzielają pracownicy Biblioteki, osobiście, mailowo, za pośrednictwem mediów społecznościowych, bądź pod numerami telefonów: 22 776-29-53, 519-723-455.